top of page

NOBCO Ethische code

Pre-ambule NOBCO

Overwegende dat:

 • NOBCO zich heeft aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en dat dientengevolge alle bij NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van EMCC.

 • Alle bij NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen werken volgens de Internationale Ethische Code van de EMCC (Global Code of Ethics) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het NOBCO Klachtenreglement.

  heeft het bestuur van NOBCO besloten om de Internationale Ethische Code te volgen, met handhaving van de drie oorspronkelijke uitgangspunten van NOBCO, te weten:

  1. De coachee weet uiteindelijk zelf het beste wat goed voor hem is en kan, zowel in zijn privé als in zijn professioneel bestaan, op basis van eigen afwegingen, zelf beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, en in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.

  2. De coachee en de coach zijn elkaar volkomen gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.

  3. Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzes van de coachee prioriteit boven die van de coach.

  Introductie en doel

  Als ondertekenaars van deze Internationale Ethische Code (“de Code”) wensen alle in paragraaf 5 vermelde beroepsorganisaties (“de organisaties”) het volgende te verklaren:

  Als beroepsorganisaties richten wij ons op het handhaven en bevorderen van een excellente beroepsuitoefening in coaching, mentoring en supervisie, een werkveld dat zich in toenemende mate professionaliseert, ondersteund door digitale technologie, waaronder data-analyse en kunstmatige intelligentie (KI). Alle aangesloten coaches, mentoren supervisoren, trainers en studenten verklaren als onderdeel van hun aansluiting, te zullen werken volgens de elementen en principes van de Code.

E 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

© GCo

1

Affiliated with

De Code is afgestemd op en voldoet aan de eisen van de “Professional Charter for Coaching and Mentoring“. Dit volgens Europese wetgeving opgestelde Charter is geregistreerd in de database van de Europese Unie met initiatieven voor zelfregulering in Europa.

De Code is meer bedoeld als richtinggevend document, dan als een juridisch bindend document, dat precies aangeeft wat een aangesloten coach wel en niet doen mag. De Code geeft aan welke werkwijze in coaching, mentoring en supervisie verwacht mag worden en bevordert de ontwikkeling van excellente beroepsuitoefening. Doel is om:

 • Te voorzien in passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en gedragsregels voor alle bij ons aangesloten coaches.

 • Aan te geven hoe wij verwachten dat alle bij ons aangesloten coaches handelen, zich gedragen en presteren in hun werk met coachees, mentees en supervisanten (“cliënten”) en in samenwerking met collega’s, sponsoren, belanghebbenden en andere professionals.

 • In combinatie met de activiteiten van NOBCO richting te geven aan de professionele ontwikkeling en groei voor alle bij ons aangesloten coaches.

 • Te dienen als richtsnoer voor diegenen die zich niet zozeer beschouwen als een professionele coach, mentor of supervisor, maar in hun werk wel coachings-, mentorings- of supervisievaardigheden gebruiken.

 • Te dienen als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen binnen de klachtenprocedure van onze beroepsorganisatie.

  De Code

  De Code is ingedeeld in vijf onderdelen en bevat de algemene verwachtingen van onze organisaties over professioneel gedrag en handelen alsmede een lijst van alle organisaties die de Code hebben ondertekend.
  De indeling van de Code is als volgt:

  1. Terminologie
  2. Werken met cliënten
  3. Professioneel handelen
  4. Excellente beroepsuitoefening 5. Ondertekenaars van de Code

  1. Terminologie

a. Kortheidshalve worden in deze Code waar dit van toepassing is:
• Coachees, mentees, supervisees en studenten aangeduid als “cliënten”.
• Coaches, mentoren, supervisoren en trainers aangeduid als “praktiserende leden” of “onze leden”. • Coaching, mentoring en supervisie aangeduid als “beroepsmatig werk”.
• Coaching, mentoring en supervisie aangeduid als “beroep”.

© GCoE 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

2

Affiliated with

b. De ondertekenaars van deze Code zijn zich ervan bewust dat de termen “beroep” en “beroepsmatig” gebruikt worden voor activiteiten die niet wettelijk geregeld zijn, maar in toenemende mate geprofessionaliseerd en zelfregulerend worden.

c. De ondertekenaars van deze Code zijn zich ervan bewust dat de titels “coach”, “mentor” en “supervisor” geen beschermde titels zijn en door ieder die in het werkveld actief is gebruikt kunnen worden, ongeacht of zij aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie.

d. Iedere organisatie zal nauwkeurig vaststellen welke van hun leden en andere belanghebbenden geacht worden volgens deze Code te werken (hierna te noemen: de ‘onze leden’).

e. Voor goed begrip van de Code is het van belang dat onze leden bekend zijn met de binnen hun eigen organisatie geldende definities en terminologie voor het exacte gebruik van sleutelwoorden zoals coach, coaching, cliënt, lid, mentor, mentoring, opdrachtgever, supervisor, supervisie, opleiding en technologie.

2. Werken met cliënten

Context

2.1 Wanneer zij beroepsmatig met cliënten werken, zullen onze leden zich gedragen in overeenstemming met deze Code en zijn zij toegewijd om het niveau van dienstverlening te bieden dat redelijkerwijs van een praktiserend lid verwacht mag worden.

Contractering

 1. 2.2  Voordat zij met cliënten aan het werk gaan, stellen onze leden deze Code beschikbaar aan hun cliënten en lichten zij toe dat zij volgens deze Code werken. Onze leden wijzen hun cliënten en opdrachtgevers daarbij ook op de NOBCO Klachtenprocedure.

 2. 2.3  Voordat zij met een cliënt gaan werken, zorgen onze leden er voor dat hun cliënt en opdrachtgever de aard en voorwaarden van de coachings-, mentoring- of supervisieovereenkomst kennen en begrijpen, waaronder financiële en praktische afspraken en afspraken rondom vertrouwelijkheid.

 3. 2.4  Onze leden zetten hun beroepsmatige kennis en ervaring in om de verwachtingen van hun cliënten en opdrachtgevers te begrijpen en met hen overeen te komen hoe deze verwachtingen behaald kunnen worden. Onze leden proberen hierbij ook rekening te houden met de belangen en verwachtingen van andere betrokkenen.

 4. 2.5  Onze leden zijn open over hun werkwijze en gebruikte methodes en zijn bereid om cliënten en opdrachtgevers informatie te geven over de hierbij betrokken processen en standaarden.

 5. 2.6  Onze leden zorgen er voor dat de duur van de overeenkomst passend is om de doelstellingen van de cliënt en opdrachtgever te bereiken en stimuleren actief de onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en het gevoel van empowerment van de cliënt.

© GCoE 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

3

Affiliated with

 1. 2.7  Onze leden zorgen er voor dat de setting waarin coaching, mentoring, supervisie of training plaatsvindt optimaal is om te leren en reflecteren, zodat de kans op het realiseren van de beoogde doelen wordt vergroot.

 2. 2.8  Onze leden stellen de belangen van hun cliënt voorop en zijn er tegelijkertijd bewust van en verantwoordelijk voor dat deze belangen niet die van opdrachtgevers, andere belanghebbenden, de maatschappij of de natuurlijke omgeving schaden.

Integriteit

2.9 Onze leden zijn passend gekwalificeerd voor het werk met de door hen gekozen cliëntgroep en geven eerlijke informatie over hun relevante ervaring, professionele kwalificaties, lidmaatschappen en diploma’s/accreditaties aan cliënten, opdrachtgevers, andere belanghebbenden en collega’s.

2.10 In de communicatie met elke belanghebbende geven onze leden accuraat aan welke waarde zij bieden als coach, mentor of supervisor.

2.11 Onze leden zorgen er voor dat zij geen onjuiste of misleidende informatie geven over hun professionele vaardigheden, diploma’s of accreditaties in publicaties, promotiemateriaal of anderszins. Onze leden vermelden de bedenker van werk, ideeën en materialen en claimen werk van anderen niet als eigen werk.

2.12 Onze leden brengen elke vorm van belangenconflict boven tafel en handelen volgens de geldende wetgeving. Zij zullen nooit oneerlijk, onwettig, onprofessioneel of discriminerend gedrag aanmoedigen en ondersteunen of hieraan meewerken.

Vertrouwelijkheid
2.13 Onze leden nemen bij hun werk met cliënten de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht met betrekking

tot alle informatie over cliënten en opdrachtgevers, tenzij het vrijgeven van informatie wettelijk verplicht is.

2.14 Onzeledenmakenduidelijkeafsprakenmetcliëntenenopdrachtgeversoverhethandhavenvan vertrouwelijkheid en de grenzen hiervan (bijv. bij illegale activiteiten, gevaar voor zichzelf of anderen). Informatie wordt wel gedeeld als het wettelijk verplicht is.

2.15 Onzeledenbewarenenverwijderenalledatavanhunwerkmetcliënten,waaronderdigitalebestandenen communicatie, op een zodanige wijze dat vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy gewaarborgd zijn. Onze leden voldoen aan alle regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy in hun land.

 1. 2.16  Onze leden bespreken met cliënten dat zij deelnemen aan supervisie en/of intervisie en dat het mogelijk is dat zij hier anoniem over de cliënt spreken. Zij informeren cliënten dat de setting van intervisie vertrouwelijk is.

 2. 2.17  Indien de cliënt een kind of een kwetsbare volwassene is, maken onze leden met diens belangenbehartiger

E 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

(ouder, verzorger, voogd) afspraken over een passend niveau van vertrouwelijkheid in het belang van de cliënt, die voldoet aan relevante wetgeving en veiligheidsmaatregelen.

© GCo

4

Affiliated with

Ongepaste interacties
2.18 Onze leden zijn verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van duidelijke, passende en cultureel

sensitieve grenzen betreffende al hun fysieke en virtuele interacties met cliënten of opdrachtgevers.

2.19 Onze leden onthouden zich strikt van (het najagen van) iedere romantische of seksuele relatie met lopende cliënten of opdrachtgevers.

Belangenverstrengeling

2.20 Onze leden maken geen misbruik van de cliënt en proberen niet om ongepast financieel of niet- financieel voordeel uit de relatie met de cliënt te behalen. Ook gebruiken zij geen persoonlijke, professionele of andere gegevens van de cliënt zonder diens instemming.

2.21 Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen maken onze leden duidelijk onderscheid tussen een beroepsmatige relatie met de cliënt en andersoortige relaties.

 1. 2.22  Onze leden zijn bewust van mogelijke belangenverstrengelingen van zakelijke of persoonlijke aard die kunnen voortkomen uit de werkrelatie en pakken deze snel en effectief op, om nadeel voor de cliënt of opdrachtgever te voorkomen.

 2. 2.23  Onze leden houden er rekening mee dat elke cliëntrelatie invloed kan hebben op andere cliëntrelaties en bespreken elke mogelijke belangenverstrengeling met degenen die het betreft.

2.24 Onze leden bespreken iedere belangenverstrengeling open en transparant met de cliënt en zijn bereid om zich uit de relatie terug te trekken, indien er een conflict ontstaat dat niet goed kan worden opgelost.

Beëindigen van professionele relaties & doorlopende verantwoordelijkheden

 1. 2.25  Onze leden respecteren het recht van de cliënt om de verbintenis op ieder gewenst moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de coaching-, mentoring- of supervisieovereenkomst.

 2. 2.26  Onze leden moedigen de cliënt of opdrachtgever aan om de coaching, mentoring of supervisie te beëindigen als het idee bestaat dat de cliënt beter is geholpen met een andere vorm van professionele hulpverlening.

 3. 2.27  Onze leden dragen zorg voor goede afronding en/of overdracht van ondersteuning als zij onverwacht niet in staat zijn om de dienstverlening aan cliënten af te ronden, bijvoorbeeld in de vorm van een continuïteitsplan. Zij informeren hun cliënten hierover.

E 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

© GCo

5

Affiliated with

2.28 Onze leden dienen voorzieningen te treffen voor de overdracht van cliënten en hun dossiers in het geval van praktijkbeëindiging.

2.29 Onze leden begrijpen dat hun professionele verantwoordelijkheden ook ná beëindiging van de professionele relatie voortduren. Deze omvatten:

 • Handhaving van de vertrouwelijkheid van alle informatie betreffende cliënten en opdrachtgevers

  met zorgzaam en ethisch beheer van vertrouwelijke, persoonlijke en andere data.

 • Vermijding van misbruik maken van de vroegere relatie waardoor twijfel zou kunnen ontstaan over

  de professionaliteit of integriteit van het lid of de beroepsgroep.

 • Nakomen van toegezegde acties en evaluaties.

  3. Professioneel handelen

  Handhaven van de reputatie van het beroep

  3.1 Onze leden gedragen zich zodanig dat dit positief bijdraagt aan de reputatie van het beroep. Indien zij digitale technologie gebruiken, doen zij geen concessies aan professionele standaarden.

  3.2 Onze leden tonen respect voor de variëteit van methodes die onze leden en andere individuen binnen de beroepsgroep gebruiken en voor alle verschillende ethische benaderingen van coaching, mentoring en supervisie, inclusief het gebruik van data technologie en kunstmatige intelligentie (KI).

  Verantwoordelijk handelen

3.3. Leden houden zich aan de beginselen en het beleid van hun landelijke en internationale beroepsorganisatie ten aanzien van inclusie en diversiteit, sociale verantwoordelijkheid en klimaatverandering.

 1. 3.4  Onzeledenvermijdenbewustediscriminatie,opwelkegronddanook,enproberenhun zelfbewustzijn voor mogelijke vormen van discriminatie en vooroordelen te vergroten, onder andere bij het gebruik van technologie of onjuist gebruik van valse gegevens.

 2. 3.5  Onzeledenzijnbewustdatvooroordelenenonrechtkunnenbestaanenstrevennaareen respectvolle en inclusieve benadering die individuele verschillen omarmt en onderzoekt.

3.6 Als onze leden zien dat collega’s, medewerkers, dienstverleners en/of cliënten zich discriminerend gedragen, spreken zij hen hier opbouwend op aan en bieden ondersteuning aan.

3.7 Onze leden letten in hun gesproken, geschreven en non-verbale communicatie goed op onbedoelde vooroordelen of discriminatie.

3.8 Onze leden nemen deel aan professionele ontwikkeling die hun zelfbewustzijn vergroot ten aanzien van inclusie, diversiteit, technologie en actuele ontwikkelingen ten aanzien van maatschappij en milieu.

© GCoE 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

6

Affiliated with

Schendingen van professioneel gedrag

3.9 Onze leden aanvaarden dat iedere in een klachtenprocedure gegrond bevonden overtreding van de Code kan leiden tot sancties, waaronder verlies van het certificeringsniveau en/of lidmaatschap van de beroepsvereniging. In het belang van cliëntveiligheid, het bewaken van kwaliteitsstandaarden en het handhaven van de reputatie van het beroep, kunnen de organisaties gegevens over dergelijke overtredingen onderling uitwisselen.

3.10 Onze leden spreken andere leden er op aan wanneer zij redelijke grond hebben om aan te nemen dat zij zich onethisch gedragen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, melden zij dit bij NOBCO.

Wettelijke en statutaire verplichtingen

3.11 Onze leden blijven op de hoogte en houden zich aan:
• Alle relevante wettelijke vereisten in het land waar zij beroepsmatig werkzaam zijn. • Veiligheidswetgeving als zij werken met kinderen of kwetsbare volwassenen.
• Het beleid en de procedures van de organisatie context waarin zij werkzaam zijn.

3.12 Onze leden hebben een passende verzekering voor beroepsaansprakelijkheid die dekking biedt voor hun werk als coach, mentor en supervisor, in het land waar zij werkzaam zijn.

4. Excellente beroepsuitoefening

Vermogen om te presteren

4.1 Onze leden dienen te werken binnen de grenzen van hun professionele competenties. Onze leden dienen de cliënt te verwijzen naar een meer ervaren of beter gekwalificeerd lid wanneer dit passend is.

4.2 Onze leden zijn voldoende fit en gezond om hun werk te doen. Als dat niet het geval is, of als zij er niet zeker van zijn of zij hun werk veilig kunnen doen qua gezondheid, zoeken zij professionele begeleiding of hulp.

Permanente supervisie/intervisie

 1. 4.3  Onze leden nemen deel aan supervisie bij een voldoende gekwalificeerde/ervaren supervisor en/of aan een intervisiegroep. Dit doen zij met een frequentie die past bij hun praktijk, de vereisten van NOBCO en hun certificeringsniveau en tonen aan dat zij op hun werk reflecteren.

 2. 4.4  Onze leden zorgen ervoor dat een bestaande professionele of persoonlijke relatie met hun supervisor of lid van hun intervisiegroep de kwaliteit van de supervisie/intervisie niet in de weg staat.

 3. 4.5  Onze leden bespreken alle ethische dilemma’s en, mogelijke of werkelijke overtredingen van deze Code, inclusief die voortkomende uit het gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) en technologie in het algemeen, met hun supervisor of intervisiegroep voor ondersteuning en advies.

© GCoE 2016, updated June 2021 - Vertaling september 2021

7

Affiliated with

Voortdurende professionele ontwikkeling

 1. 4.6  Onze leden ontwikkelen hun competentie als coach, mentor en/of supervisor door deel te nemen

  aan relevante trainingen en continue permanente educatie (PE) activiteiten.

 2. 4.7  Onze leden leveren een bijdrage aan de professionele gemeenschap, passend bij hun ervaring. Dit kan verschillende vormen hebben, bijv. informele collegiale ondersteuning van andere praktiserende leden, bijdragen aan ontwikkelen van het beroep, onderzoek, schrijven, enz.

 3. 4.8  Onze leden reflecteren en evalueren systematisch de kwaliteit en relevantie van hun werk en hun
  rol door het vragen van feedback aan cliënten, opdrachtgevers en belanghebbenden en nemen deel aan PE-activiteiten om hun handelen te verbeteren.

5. Ondertekenaars van de Internationale Ethische Code

De Internationale Ethische Code vormt een overkoepelend ethisch kader voor de ondertekenaars en omvat geen klachtenprocedure. Ook spreekt de Code zich niet uit over mogelijke ethische kwesties.

De Code draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en toepassen van specifieke regels en procedures over aan elke ondertekenaar, passend bij de ethische nuances van de eigen diverse praktijk en lokale of specifieke contexten.

De door een ondertekenaar ontwikkelde specifieke regels en procedures zullen niet in tegenspraak zijn met de essentie van de Code, noch een verplichting inhouden voor andere medeondertekenaars van de code om hierin te volgen. Deze toevoegingen kunnen door ondertekenaars worden gedeeld als onderdeel van de lopende samenwerkingsuitwisselingen tussen beroepsorganisaties.

Ondertekenaars van de Code kunnen niet betrokken worden bij een klacht die betrekking heeft op een andere ondertekenaar. Een dergelijke klacht moet rechtstreeks door de betreffende organisatie worden opgepakt.

Meer informatie over elke ondertekenaar van de Code, inclusief lidmaatschap, certificering, normen, governance en klachtenprocedure, is te vinden op de website van iedere ondertekenaar.

De huidige ondertekenaars van de IEC vindt u hier: https://www.globalcodeofethics.org/signatories/. Wilt u medeondertekenaar worden van de IEC? E-mail dan naar administrator@emccglobal.org.

bottom of page