top of page

EMCC Diversiteit en Inclusie verklaring

Inleiding

Dit document biedt een professioneel kader voor coaches, mentoren, en supervisoren om in hun praktijk rekening

te houden met diversiteit en inclusie.

EMCC heeft als doel om een hoge standaard voor mentoring, coaching en supervisie te ontwikkelen en promoten

ten behoeve van de samenleving. We halen onze kracht uit de diversiteit van de individuen en landen die bij ons

zijn aangesloten en samen maken dat de EMCC hét orgaan is voor Mentoring, Coaching en Supervisie.

EMCC erkent dat er verschillende tradities, culturele gebruiken, statutaire en wettelijke kaders bestaan tussen en

binnen de aangesloten landen. EMCC gelooft dat onze Diversiteit en Inclusie Verklaring ons de kaders geeft om

onze professionele ambities op het gebied van Diversiteit en Inclusie te bereiken.

Visie

Diversiteit en Inclusie geven input aan onze professionele praktijk. Als coaches, mentoren en supervisoren streven

we ernaar om de uniciteit van alle individuen met hun talenten en mogelijkheden te omarmen en respecteren.

Waarden

De EMCC Diversiteit en Inclusie Verklaring is geïnspireerd op de EMCC-waarden: ‘een pioniersgeest, de hoogste

normen, degelijk onderzoek, inclusiviteit, culturele diversiteit, nabijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid’

.

Waarden die zijn weerspiegeld in de doelstelling van de EMCC.

De EMCC Diversiteit en Inclusie Verklaring onderschrijft het recht van elk individu om niet te worden

gediscrimineerd en om een autonoom, vreedzaam en maatschappelijk verantwoordelijk leven te leiden. De

verklaring stoelt op integriteit en respect voor de gemeenschappelijke humaniteit van alle mensen. Met deze

verklaring zeggen wij toe onze nieuwsgierigheid te behouden door open te staan voor het leren van nieuwe

dingen, ontwikkeling en reflectie en de principes van eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen hoog

te houden.

Definities

Diversiteit gaat over de erkenning van onze onderlinge verschillen. Verschillen qua etniciteit, geslacht, leeftijd,

herkomst, beperking, seksuele identiteit, vorming, ervaring, filosofie, politieke inzichten, sociaal-economische

achtergrond, godsdienst, andere denkprocessen en perspectieven en al het andere dat maakt dat wij ons van

elkaar onderscheiden. Sommige verschillen zijn permanent en andere kunnen in de loop van de tijd veranderen of

verschuiven. Het gaat over wat ons uniek maakt.

Inclusie gaat over het in praktijk brengen van het concept en de praktijk van diversiteit, voor individuen, teams

en werkgroepen, organisaties en instituties. Hier hebben we allemaal een rol in. Het betekent dat we onze cliënten

en collega’s onbevooroordeeld waarderen, respecteren en steunen en dat we waarde hechten aan verschillen.© EMCC versie juni 2019 (Nobco versie augustus 2021) Pag. 2 van 2

Inzet voor EMPOWER

Onze inzet voor EMPOWER stelt ons in staat om te profiteren van een diversiteits- en

inclusiebenadering voor coaching, mentoring, en supervisie, door het volgende na te streven:

Effectief: wij proberen onze coaching, mentoring en supervisie voortdurend te verbeteren door onze

dienstverlening beter bereikbaar te maken en mogelijke – directe of indirecte, bewuste of onbewuste –

belemmeringen weg te nemen.

Monitoren: wij onderkennen dat het bereiken van diversiteit en inclusie vraagt om voortdurende inzet van alle

betrokkenen. We houden in de gaten hoe we de diverse aspecten van Diversiteit en Inclusie in alle onderdelen van

ons werk integreren.

Persoonlijke Ontwikkeling: wij identificeren onze leer- en ontwikkelbehoeften om diversiteit en inclusie volledig

in alle onderdelen van ons werk te kunnen integreren.

Open: wij staan open voor en vragen voortdurend feedback – van onze cliënten, supervisoren en andere

belanghebbenden – hoe wij Diversiteit en Inclusie in alle onderdelen van ons werk hebben geïntegreerd en blijven

verbeteren. Wij zeggen toe om met deze feedback aan het werk te gaan.

Willen: waar nodig steunen we onze cliënten, collega’s, leveranciers en afnemers van onze diensten om gedrag

te stimuleren dat inzet voor diversiteit en inclusie laat zien.

Engagement: we streven ernaar om in verbindingen met andere belanghebbenden, cliënten,

werkgemeenschappen, collega’s en onze supervisoren de Diversiteit en Inclusie Verklaring en de Internationale

Ethische Code hoog te houden.

Reflecteren: als reflecterende beroepsbeoefenaars zeggen we toe te reflecteren en handelen op hoe we blijven

voorzien in de uiteenlopende behoeften van een inclusieve samenleving.

EMCC is van mening dat onze Diversiteit en Inclusie Verklaring een afspiegeling moet zijn van de meest actuele

good practices. Daarom zal het altijd ‘werk in uitvoering’ blijven. EMCC verwacht van al haar leden dat zij zich voor

deze Diversiteit en Inclusie Verklaring zullen inzetten en dat zij de EMCC blijven voorzien van reflectie en feedback.

Dit stelt EMCC in staat om onze Diversiteit en Inclusie Verklaring relevant en toepasbaar te houden in een steeds

veranderende wereld.

Voorbereid door: Jafar Akhavan-Moossavi, Mick Lavin, Fiona Williams, Karel Glazer

EMCC Quality: Werkgroep Diversiteit & Inclusie

Marialexia Margariti

EMCC International Vice President Quality

bottom of page