top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op Strijk en Zet Coaching en Training BV:

ARTIKEL 1: DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: Strijk en Zet Coaching en Training BV, de rechtspersoon die diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

- Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

- Diensten: Alle coaching en/of training en aanverwante werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

- Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Opdrachtnemer is slechts aan een offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

Opdrachtnemer is gerechtigd bij ziekte of andere omstandigheden een vervangende coach of trainer aan te stellen voor beoogde trainers en coaches en trajecten.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het kunnen laten uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op locaties die zijn georganiseerd of goedgekeurd door de opdrachtnemer.

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op.

Zakelijke Opdrachtgevers kopen de diensten vooraf in. Deze zijn gedurende 1 jaar in te zetten vanaf de datum van acceptatie van de offerte.

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan.

ARTIKEL 6: INTELLECTUEEL EIGENDOM
Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten. Zulks na het voldoen van alle dienaangaande facturen.

Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten.

ARTIKEL 7: HONORARIUM EN KOSTEN
Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Alle honoraria zijn exclusief heTingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- verblijf en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt.

ARTIKEL 8: BETALING
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 14 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

Het staat Opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen.

ARTIKEL 9: INCASSOKOSTEN
Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 11: ANNULERINGSVOORWAARDEN
De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer van de van Opdrachtnemer ontvangen offertes.

Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Annulering van een enkel coachgesprek door de Coachee of Opdrachtgever dient - ongeacht de reden van annulering- tenminste 24 uur van tevoren te geschieden. Voor trainingen geldt een termijn van 48 uren.

ARTIKEL 12: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever. Voor trainingstrajecten die langer lopen dan zes maanden geldt een opzegtermijn/doorbetalingsverplichting voor Opdrachtgever van tenminste drie maanden.

ARTIKEL 13: GESCHILLENBESLECHTING
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

General Terms and Conditions applicable to Strijk en Zet Coaching and Training BV:

ARTICLE 1: DEFINITIONS
In these general terms and conditions, the following terms shall have the following meanings:

- Contractor: Strijk en Zet Coaching and Training BV, the legal entity offers coaching services or related activities under the application of these general terms and conditions.

- Client: The natural or legal person who has commissioned Contractor to perform services in the field of coaching or related activities.

- Coachee: The natural person participating in a coaching, training, or related activities guidance program.

- Services: All coaching and/or training and related activities for which a commission has been given, or which result from, or are directly related to the commission, all in the broadest sense of the word.

- Agreement: Any agreement between Client and Contractor for the provision of services by Contractor for the benefit of Client.

ARTICLE 2: APPLICABILITY OF THESE CONDITIONS
These general terms and conditions apply to all quotations, order confirmations, and agreements in which Contractor offers or delivers services.

These general terms and conditions also apply to any Agreement in which third parties are involved in the execution by Contractor.

Deviation from these general terms and conditions is only valid if and insofar as they have been expressly agreed upon in writing between Client and Contractor.

Any purchasing or other general terms and conditions of the Client are not applicable unless Contractor has expressly accepted them in writing.

If one or more provisions of these general terms and conditions are null and void or are annulled, the other provisions of these general terms and conditions remain fully applicable. In that case, Client and Contractor shall consult to agree on a new provision to replace the null or annulled provision, as much as possible in accordance with the purpose and scope of the original provision.

ARTICLE 3: QUOTATIONS AND FORMATION OF THE AGREEMENT
All quotations made by Contractor are without obligation and are valid for 30 days unless otherwise stated.

Contractor is only bound by a quotation if its acceptance by Client, within the validity period, is confirmed to Contractor without reservation or modification.

The prices in the quotations are exclusive of VAT unless expressly stated otherwise.

The Agreement is concluded by acceptance of the quotation by Client as referred to in the last sentence of paragraph 1.

ARTICLE 4: EXECUTION OF THE AGREEMENT
Each Agreement results in an obligation of best offertes for Contractor, whereby Contractor is obliged to fulfill its obligations to the best of its ability, with due care and expertise.

In all cases where Contractor deems it useful or necessary, he has the right to have certain activities carried out by third parties or to be assisted by third parties, in consultation with Client.

Contractor is entitled to appoint a replacement coach or trainer for intended trainers and coaches and programs in case of illness or other circumstances.

Client shall ensure that all data necessary for the execution of the agreement, as indicated by Contractor, are provided to Contractor in a proper, complete, and timely manner.

Client is always responsible for being able to have the agreed-upon work carried out at locations organized or approved by the contractor.

If a deadline has been agreed upon for the completion of certain work by Contractor, this is not a strict deadline unless expressly agreed otherwise. Exceeding the agreed deadline does not constitute attributable default by Contractor.

Business Clients purchase services in advance. These are valid for 1 year from the date of acceptance of the quotation.

ARTICLE 5: CONFIDENTIALITY AND PRIVACY
Conversations between Contractor and the Coachee are considered strictly confidential.

Contractor shall, both during and after the conclusion of the Agreement(s) with Client, keep confidential and handle with care all data and knowledge of Client provided in the context of the Agreement(s) with Client.

ARTICLE 6: INTELLECTUAL PROPERTY
Contractor is the holder of intellectual property rights with regard to the services and products provided to Client and/or Coachee by him under the Agreement. This is after payment of all relevant invoices.

Client and/or Coachee may not use these services and/or products without the express written consent of Contractor.

ARTICLE 7: REMUNERATION AND COSTS
The remuneration of Contractor consists, unless expressly agreed otherwise, of a predetermined fixed amount per agreement or per service provided, or may be calculated based on rates per unit of time worked by Contractor.

All remuneration is exclusive of government levies such as VAT, as well as exclusive of travel, accommodation, and other expenses incurred for the benefit of Client.

Contractor may request Client to pay a reasonable advance payment in connection with remuneration owed or to be owed by Client and/or expenses to be incurred on behalf of Client.

ARTICLE 8: PAYMENT
Payment must be made within 14 days after the invoice date for a business client and within 14 days after the invoice date for a private client, in a manner indicated by Contractor.

Contractor may, at his own discretion and deviating from the general rule described in paragraph 1, request an advance payment of 50% to 100% of the remuneration.

ARTICLE 9: COLLECTION COSTS
If Contractor takes collection measures against a Client who is in default, the costs associated with such collection shall be borne by Client.

ARTICLE 10: LIABILITY
Contractor is only liable to Client and/or Coachee for damages resulting from a serious attributable shortcoming in the performance of the Agreement.

ARTICLE 11: CANCELLATION CONDITIONS
The activities referred to in the Agreement are deemed to commence on the date of acceptance by Contractor of the quotation received from Contractor.

Client is liable for 100% of the total agreed principal sum if, even without canceling, he does not use the agreed services of Contractor.

Cancellation of a single coaching session by the Coachee or Client must be made at least 24 hours in advance, regardless of the reason for cancellation. For training sessions, a period of 48 hours applies.

ARTICLE 12: TERMINATION OF THE AGREEMENT
Contractor is entitled to terminate the agreement, with immediate effect and without judicial intervention, by means of a written notification to Client. For training programs

lasting longer than six months, Client shall have a notice period/payment obligation of at least three months.

ARTICLE 13: DISPUTE RESOLUTION
Dutch law applies to all agreements between Client and Contractor.

bottom of page